Disclaimer

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voedingscoach: Annalena Hartmann, tevens in het bezit van een internationaal diploma Integrative Nutrition & Health Coach, handelende als zelfstandig gevestigd voedingscoach;

Cliënt: de persoon aan wie door de voedingscoach advies en begeleiding
verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de voedingscoach wordt
uitgeoefend;

Artikel 2: Algemeen
De voedingscoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken.

Artikel 3: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de voedingscoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de voedingscoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de voedingscoach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 4: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de voedingscoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingscoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De voedingscoach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 5: Intellectueel eigendom
De voedingscoach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingscoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de voedingscoach verstrekt zijn.

Artikel 6: Betaling
Betaling aan de voedingscoach dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de voedingscoach gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de voedingscoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De voedingscoach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de gevolgen van de ontbinding gelede schade.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de voedingscoach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingscoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de voedingscoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingscoach.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingscoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingscoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de voedingscoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingscoach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De voedingscoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingscoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.